เฝ้าเดี่ยว วันเสาร์ 11 ธ.ค. 1 ซามูเอล 3:1-14

ซามูเอลค่อยๆ เติบโตขึ้น (นักประวัติศาสตร์ยิวคาดว่า ขณะนั้นซามูเอลน่าจะอายุประมาณ 12 ปี) ซามูเอลปรนนิบัติพระเจ้า แต่พระดำรัสมีน้อย นิมิตไม่บ่อย และพระองค์ทรงตรัสกับเขา เช่นเดียวกันในเวลาที่เราอธิษฐาน อ่านพระคัมภีร์ เฝ้าเดี่ยว รวมถึงการฟังคำเทศนา ขอให้เราอธิษฐานขอกับพระเจ้า และพูดเหมือนกับซามูเอลที่ว่า “ขอตรัสเถิด เพราะผู้รับใช้ของพระองค์คอยฟังอยู่” (ข้อ 10)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *