เฝ้าเดี่ยว วันอาทิตย์ 12 ธ.ค. 1 ซามูเอล 3:15-21

ซามูเอลบอกถึงการพิพากษาของพระเจ้า ที่จะมีมาถึงลูกชายทั้งสองคนให้เอลีฟัง เอลีตอบสนองอย่างไร? (ดูข้อ 18 ประกอบ) คุณเรียนรู้อะไรบ้าง จากท่าทีในการตอบสนองของเอลีที่มีต่อน้ำพระทัยของพระเจ้า ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *