วันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม สดุดี 105:4-5 “แสวงหา”

จงแสวงหาพระเจ้า และพระกำลังของพระองค์
แสวงพระพักตร์ของพระองค์เรื่อยไป
จงระลึกถึงการอัศจรรย์ซึ่งพระองค์ทรงกระทำ
การมหัศจรรย์และคำพิพากษาแห่งพระโอษฐ์ของพระองค์

Q1 “การแสวงหาพระเจ้า” จะทำให้เรารู้จักพระเจ้ามากขึ้นอย่างไร? (สังเกตคำหลังคำว่า “จงระลึก”)
Q2 คุณมีท่าทีใน “การแสวงหาพระเจ้า” เมื่อเทียบกับ “การแสวงหาสิ่งอื่นๆ” ในชีวิต (การเรียน การงาน เงิน ฯลฯ) อย่างไร? (ดู มัทธิว 6:33 ประกอบ)
หมายเหตุ: มัทธิว 6:33 แต่​ท่าน​ทั้ง​หลาย​จง​แสวงหา​แผ่นดิน​ของ​พระ​เจ้า และ​ความ​ชอบธรรม​ของ​พระ​องค์​ก่อน แล้ว​พระ​องค์​จะ​ทรง​เพิ่ม​เติม​สิ่ง​ทั้ง​ปวง​เหล่า​นี้​ให้

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        เฉลยธรรมบัญญติ 32-34    มาระโก 15:26-47

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *