วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม มัทธิว 28:19 “คำสั่งสุดท้าย”

เหตุฉะนั้นเจ้าทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติ ให้เป็นสาวกของเรา
ให้รับบัพติศมาในพระนามแห่งพระบิดา พระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์

Q1 “คำสั่งสุดท้าย” ของพระเยซูคริสต์มีเป้าหมายอย่างน้อย 3 ประการคืออะไรบ้าง?
Q2 “คำสั่งสุดท้าย” ของพระเยซูคริสต์มีผลต่อ “การดำเนินชีวิตคริสเตียน” ของคุณอย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        โยชูวา 1-3    มาระโก 16

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *