วันอังคารที่ 20 มีนาคม ยากอบ 4:14 “เป็นเช่นหมอก”

แต่ว่าท่านไม่รู้เรื่องของพรุ่งนี้ ชีวิตของท่านเป็นเช่นใดเล่า
ท่านก็เป็นเช่นหมอกที่ปรากฏอยู่เพียงชั่วครู่แล้วก็หายไป

Q1 คำว่า “ไม่รู้เรื่องของพรุ่งนี้” “เป็นเช่นหมอก” และ “แล้วก็หายไป” เกี่ยวข้องกับ “ชีวิตของเรา” อย่างไร? (ดู สดุดี 90:10 ประกอบ)
Q2 “ท่านก็เป็นเช่นหมอกที่ปรากฏอยู่เพียงชั่วครู่แล้วก็หายไป” เตือนสติคุณอย่างไร?
หมายเหตุ: สดุดี 90:10 กำหนดปีของข้าพระองค์คือเจ็ดสิบ หรือสุดแต่เรื่องกำลัง ก็ถึงแปดสิบ แต่ช่วงชีวิตนั้นมีแต่งานและความลำบาก ไม่ช้าก็สูญไปและข้าพระองค์ก็จากไป

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        โยชูวา 4-6   ลูกา 1:1-20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *