วันพุธที่ 21 มีนาคม ฟีลิปปี 1:21 “ได้กำไร”

เพราะว่าสำหรับข้าพเจ้านั้น
การมีชีวิตอยู่ก็เพื่อพระคริสต์ และการตายก็ได้กำไร

Q1 “การตายก็ได้กำไร” หมายความว่าอย่างไร? (ดู ฟีลิปปี 1:23 ประกอบ)
Q2 คำพูดที่ว่า “การตายก็ได้กำไร” มีความน่าเชื่อถือสำหรับคุณมากน้อยแค่ไหน? และมีผลต่อการดำเนินชีวิตของคุณอย่างไร?  (ดู ยอห์น 14:1-2 ประกอบ)
หมายหตุ: ฟีลิปปี 1:23 ข้าพเจ้าลังเลใจอยู่ในระหว่างสองฝ่ายนี้ คือว่า ข้าพเจ้ามีความปรารถนาที่จะจากไปเพื่ออยู่กับพระคริสต์ ซึ่งประเสริฐกว่ามากนัก
ยอห์น 14:1-2  “อย่าให้ใจท่านทั้งหลายวิตกเลย ท่านวางใจในพระเจ้า จงวางใจในเราด้วย ในพระนิเวศของพระบิดาเรามีที่อยู่เป็นอันมาก ถ้าไม่มีเราคงได้บอกท่านแล้ว เพราะเราไปจัดเตรียมที่ไว้สำหรับท่านทั้งหลาย

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        โยชูวา 7-9    ลูกา 1:21-38

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *