เฝ้าเดี่ยว วันพุธ 22 ธ.ค. 1 ซามูเอล 10:1-16

ซามูเอลเจิมซาอูลเป็นกษัตริย์ (การเจิมคือเอาน้ำมันเทลงที่ศรีษะเป็นสัญญลักษณ์ว่า ถูกพระเจ้าทรงเลือก ในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมผู้เผยพระวจนะ ปุโรหิตและกษัตริย์ต้องผ่านการถูกเจิม) พระคัมภีร์บันทึกว่า ซาอูล “เปลี่ยนเป็นคนละคน” (ข้อ 6) และ “จิตใจอีกอย่างหนึ่ง” (ข้อ 9) เรื่องราวนี้มีความหมายเดียวกันกับการเป็น “คนถูกสร้างใหม่” (ดู เอเฟซัส 4:24, โคโลสี 3:10) ลองทบทวนดูว่า พระเจ้าทรงเปลี่ยนแปลง และสร้างชีวิตใหม่ในตัวของคุณในด้านใดบ้าง?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *