วันอังคารที่ 3 เมษายน มัทธิว 6:34 “วันพรุ่งนี้”

เหตุฉะนั้น อย่ากระวนกระวายถึงพรุ่งนี้
เพราะว่าพรุ่งนี้คงมีการกระวนกระวายสำหรับพรุ่งนี้เอง แต่ละวันก็มีทุกข์พออยู่แล้ว

Q1 ทำไมเราจึง “ไม่ควรจะกระวนกระวาย” สำหรับ “วันพรุ่งนี้”? (สังเกตคำหลังคำว่า “แต่ละวัน”)
Q2 คุณจะนำ “ความจริง” ของพระคัมภีร์ข้อนี้ไปจัดการกับ “ความกระวนกระวาย” ที่คุณมีอยู่อย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          ผู้วินิจฉัย 19-21     ลูกา 7:31-50

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *