วันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน 1 เปโตร 1:15-16 “คนบริสุทธิ์”

แต่เพราะพระองค์ผู้ทรงเรียกท่านทั้งหลายนั้นบริสุทธิ์
ท่านทั้งหลายจงประพฤติให้บริสุทธิ์พร้อมทุกประการ
ดังที่มีพระวจนะเขียนไว้แล้วว่า ท่านทั้งหลายจงเป็นคนบริสุทธิ์ เพราะเราบริสุทธิ์

Q1 ทำไมคริสเตียนจึงควรมี “ชีวิตที่บริสุทธิ์” (การดำเนินชีวิต)?  (สังเกตคำหลังคำว่า “เพราะ” )
Q2 คำว่า “จงประพฤติให้บริสุทธิ์พร้อมทุกประการ” จะเป็นจริงในชีวิตของคุณได้อย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          1 ซามูเอล 10-12   ลูกา 9:37-62

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *