วันจันทร์ที่ 9 เมษายน มัทธิว 8:10 “ความเชื่อและความศรัทธา”

ครั้นพระเยซูทรงได้ยินดังนั้นก็ประหลาดพระทัยนัก
ตรัสกับบรรดาคนที่ตามพระองค์ว่า “เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า
เราไม่เคยพบศรัทธาที่ไหนมากเท่านี้แม้ในอิสราเอล”

Q1 ทำไมพระเยซูคริสต์จึง “ชมเชยความเชื่อความศรัทธา” ของนายร้อย ที่มาขอให้พระเยซูคริสต์รักษาบ่าวที่เจ็บป่วยอยู่ที่บ้านของเขา ? (ดู มัทธิว 8:7-8 ประกอบ)
Q2 คุณจะมี “ความเชื่อและความศรัทธา” เหมือนกับนายร้อยผู้นี้ได้อย่างไร?
หมายเหตุ: มัทธิว 8:7-8 พระเยซูจึงตรัสกับเขาว่า “เราจะไปรักษาเขาให้หาย” นายร้อยผู้นั้นทูลพระองค์ว่า “พระองค์เจ้าข้า ข้าพระองค์เป็นคนไม่สมควรที่จะรับเสด็จพระองค์เข้าใต้ชายคาของข้าพระองค์ ขอพระองค์ตรัสเท่านั้น บ่าวของข้าพระองค์ก็จะหายโรค

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          1 ซามูเอล 13-14   ลูกา 10:1-24

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *