วันพุธที่ 11 เมษายน ลูกา 6:46 ‘พระองค์เจ้าข้า พระองค์เจ้าข้า’

เหตุไฉนท่านทั้งหลายจึงเรียกเราว่า
‘พระองค์เจ้าข้า พระองค์เจ้าข้า’ แต่ไม่กระทำตามที่เราบอกนั้น

Q1 พระเยซูคริสต์กำลัง “เรียกร้อง” สิ่งใดจากคนที่ติดตาม “เป็นสาวก” ของพระองค์?
Q2 คุณเรียกพระเยซูคริสต์ว่า ‘พระองค์เจ้าข้า พระองค์เจ้าข้า’ คุณได้ทำสิ่งใดในชีวิตของคุณเพื่อยืนยันคำพูดประโยคนี้?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          1 ซามูเอล 17-18   ลูกา 11:1-28

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *