วันอังคารที่ 17 เมษายน 2 เปโตร 3:9 “พระคุณ”

องค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ทรงเฉื่อยช้าในเรื่องพระสัญญาของพระองค์
ตามที่บางคนคิดนั้น แต่พระองค์ได้ทรงอดกลั้นพระทัยไว้เพราะเห็นแก่ท่านทั้งหลายมาช้านาน
พระองค์ไม่ทรงประสงค์ที่จะให้ผู้หนึ่งผู้ใดพินาศเลย
แต่ทรงปรารถนาที่จะให้คนทั้งปวงกลับใจเสียใหม่

Q1 พระคัมภีร์ข้อนี้ทำให้เราเห็นถึง “พระคุณ” และ “ความรัก” ของพระเจ้า ที่ส่งผ่านมาทางพระเยซูคริสต์อย่างไร? (ดู ยอห์น 3:16 ประกอบ)
Q2 คุณจะนำ “ความจริง” ของพระคัมภีร์ข้อนี้ไปใช้สำหรับ “การประกาศ” ที่ดูเหมือนว่า “ไม่เกิดผล” หรือ “ไม่มีคนเชื่อสักที” อย่างไร?
หมายเหตุ: ยอห์น 3:16 เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลก จนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          2 ซามูเอล 1-2    ลูกา 14:1-24

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *