วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน อิสยาห์ 26:3 “ใจแน่วแน่”

ใจแน่วแน่นั้น พระองค์ทรงรักษาไว้ในศานติภาพอันสมบูรณ์
เพราะเขาวางใจในพระองค์

Q1 คำว่า “ใจแน่วแน่” และ “ศานติภาพอันสมบูรณ์” มีผลอย่างไรต่อ “การไว้วางใจพระเจ้า” ?
Q2 มีสิ่งใดบ้างที่ทำให้ “ใจของคุณไม่แน่วแน่” จนเกิด “ความสงสัย” และ “ไม่วางใจพระเจ้า”?  อธิษฐานขอกำลังและความเชื่อที่จะมีมากขึ้น

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          2 ซามูเอล 6-8        ลูกา 15:1-10

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *