วันศุกร์ที่ 20 เมษายน ฟีลิปปี 4:6-7 “ทูลเรื่องความปรารถนา”

อย่าทุกข์ร้อนในสิ่งใดๆ เลย แต่จงทูลเรื่องความปรารถนาของท่านทุกอย่าง
ต่อพระเจ้า ด้วยการอธิษฐาน การวิงวอน กับการขอบพระคุณ
แล้วสันติสุขแห่งพระเจ้าซึ่งเกินความเข้าใจ
จะคุ้มครองจิตใจและความคิดของท่านไว้ในพระเยซูคริสต์

Q1 คำว่า “สันติสุข” “คุ้มครองจิตใจและความคิด” มีส่วนผลักดันให้เรา “อธิษฐานทูลทุกเรื่องในชีวิต” ต่อพระเจ้าอย่างไร?
Q2 ใช้เวลานี้อธิษฐานกับพระเจ้าในทุกๆ เรื่องที่เป็น “ความปรารถนาของคุณ”

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          2 ซามูเอล 9-11     ลูกา 15:11-32

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *