เฝ้าเดี่ยว วันพุธ 29 ธ.ค. 1 ซามูเอล 14:36-52

เมื่อไม่มีเสียงตอบจากพระเจ้า (ข้อ 37) ซาอูลแก้ไขด้วยการปรึกษาพระเจ้า (จับฉลาก) และฟังเสียงประชาชน (ข้อ 39, 45) การเป็นผู้นำที่ดีต้องฟังเสียงของผู้ตามเช่นกัน ถ้าคุณอยู่ในบทบาทที่เป็นผู้นำในคริสตจักร คุณจะฟังเสียงสมาชิกอย่างไร? และถ้าคุณเป็นสมาชิก คุณจะสะท้อนความคิดของคุณให้ผู้นำคริสตจักรฟังได้อย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *