วันพุธที่ 2 พฤษภาคม 1 เปโตร 2:11 “ผู้อาศัยในโลก”

ดูก่อนท่านที่รัก ข้าพเจ้าขอวิงวอนท่านทั้งหลาย
ผู้อาศัยในโลกอย่างโลกไม่เป็นบ้านเกิดเมืองนอน
ให้เว้นจากตัณหาของเนื้อหนัง ซึ่งเป็นข้าศึกต่อวิญญาณจิตของท่าน

Q1 ทำไมเปาโลจึงวิงวอนให้ผู้ที่เชื่อในพระเยซูคริสต์ ดำเนินชีวิตแบบ “เป็นผู้อาศัยในโลก” และ “ให้เว้นจากตัณหาของเนื้อหนัง”? (สังเกตคำหลังคำว่า “ซึ่งเป็น” )
Q2 วันนี้คุณ “ดำเนินชีวิต” (อาศัยอยู่ในโลกนี้) แบบไหน?  (ดู มัทธิว 7:13-14 ประกอบ)
หมายเหตุ: มัทธิว 7:13-14 13 “จงเข้าไปทางประตูแคบ เพราะว่าประตูใหญ่ และทางกว้างซึ่งนำไปถึงความพินาศ และคนที่เข้าไปทางนั้นมีมาก 14 เพราะว่าประตูซึ่งนำไปถึงชีวิตนั้นก็คับและทางก็แคบ ผู้ที่หาพบก็มีน้อย

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          1 พงศ์กษัตริย์ 12-13    ลูกา 22:1-20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *