วันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม ยอห์น 14:8-9 “สำแดงพระบิดา”

ฟีลิปทูลพระองค์ว่า
“พระองค์เจ้าข้า ขอสำแดงพระบิดาให้ข้าพระองค์ทั้งหลายได้เห็น
ก็พอใจข้าพระองค์แล้ว” พระเยซูตรัสกับเขาว่า
“ฟีลิปเอ๋ย เราได้อยู่กับท่านนานถึงเพียงนี้ และท่านยังไม่รู้จักเราอีกหรือ ผู้ที่ได้เห็นเราก็ได้เห็นพระบิดา
ท่านจะพูดได้อย่างไรอีกว่า ‘ขอสำแดงพระบิดาให้ข้าพระองค์ทั้งหลายเห็น’

Q1 พระเยซูทรง “สำแดงพระบิดา” ให้กับฟีลิปได้เห็นได้รู้จักด้วยวิธีการอย่างไร?
Q2 พระเยซูทรง “สำแดงพระบิดา” ให้คุณได้เห็นได้รู้จักอย่างไร? และคุณจะ “สำแดงพระบิดา” ให้คนอื่นๆ รอบๆ ข้าง ได้เห็นได้รู้จักอย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี           2 พงศ์กษัตริย์ 1-3      ลูกา 24:1-35

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *