วันอังคารที่ 8 พฤษภาคม โรม 12:2 “ชีวิตใหม่”

อย่าประพฤติตามอย่างคนในยุคนี้ แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจ
แล้วอุปนิสัยของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่ เพื่อท่านจะได้ทราบน้ำพระทัยของพระเจ้า
จะได้รู้ว่าอะไรดี อะไรเป็นที่ชอบพระทัยและอะไรดียอดเยี่ยม

Q1 “การมีชีวิตใหม่” “การทราบถึงน้ำพระทัยของพระเจ้า” และ “การมีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงกระทำในสิ่งที่ดี สิ่งที่ถูกต้อง” จะต้องเริ่มต้นด้วย 2 สิ่งนี้ คืออะไรบ้าง?
Q2 คุณจะทราบถึงน้ำพระทัยของพระเจ้า รู้ว่าอะไรดี อะไรไม่ดี อะไรเป็นที่ชอบพระทัยของพระเจ้าได้อย่างไร? (ดู สดุดี 40:8 ประกอบ)
หมายเหตุ: สดุดี 40:8 ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ปีติยินดีที่กระทำตามน้ำพระทัยพระองค์ พระธรรมของพระองค์อยู่ในจิตใจของข้าพระองค์”

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          2 พงศ์กษัตริย์ 4-6   ลูกา 24:36-53

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *