เฝ้าเดี่ยว วันศุกร์ 31 ธ.ค. 1 ซามูเอล 15:17-35

“พระเจ้าทรงพอพระทัยในเครื่องเผาบูชา และเครื่องสัตวบูชามากเท่ากับการที่จะเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระองค์หรือ ดูเถิด ที่จะเชื่อฟังก็ดีกว่าเครื่องสัตวบูชา และซึ่งจะสดับฟังก็ดีกว่าไขมันของบรรดาแกะผู้” (ข้อ 22) ขอให้พระคัมภีร์ข้อนี้เป็นคำอธิษฐาน และความตั้งใจของคุณสำหรับปีใหม่ที่จะเริ่มต้นในวันพรุ่งนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *