เฝ้าเดี่ยว วันเสาร์ 1 ม.ค. สดุดี 121:1-8

การที่พระคัมภีร์ตอนนี้บอกว่า “พระเจ้าทรงเป็นผู้อารักขาของท่าน” ถึง 6 ครั้ง ซึ่งหมายถึง พระเจ้าจะทรงป้องกัน คุ้มครอง ดูแลท่าน ความจริงในเรื่องนี้ช่วยเหลือคุณในการเผชิญหน้ากับปัญหาที่คุณมีอยู่วันนี้อย่างไรบ้าง?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *