วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม ฮีบรู 2:18 “ทุกข์ทรมาน & ถูกลองใจ”

เพราะเหตุที่พระองค์ (พระเยซูคริสต์) ได้ทรงทนทุกข์ทรมานและถูกลองใจ
พระองค์จึงทรงสามารถช่วยผู้ที่ถูกลองใจได้

Q1 การที่พระเยซูคริสต์ทรงผ่านประสบการณ์เรื่อง “การทนทุกข์ทรมาน” และ “การถูกลองใจ” บนไม้กางเขน สิ่งนี้มีผลทำให้พระองค์เข้าใจ “ความทนทุกข์ทรมาน” และ “การถูกลองใจ” ที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณอย่างไร?
Q2 คุณกำลังเผชิญหน้ากับ “ความทุกข์ทรมาน” และ “การถูกลองใจ” ในเรื่องใด?   อธิษฐานขอกำลังจากพระเยซูคริสต์ และมอบสิ่งเหล่านั้นไว้กับพระองค์

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        1 พงศาวดาร 4-6  ยอห์น 6:1-21

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *