วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม เอเสเคียล 36:26-27 “ใจใหม่”

เราจะให้ใจใหม่แก่เจ้าและเราจะบรรจุจิตวิญญาณใหม่ไว้ในเจ้า
เราจะนำใจหินออกไปเสียจากเนื้อของเจ้า และให้ใจเนื้อแก่เจ้า
และเราจะใส่วิญญาณของเราภายในเจ้าและกระทำให้เจ้าดำเนินตามกฎเกณฑ์ของเรา
และให้รักษากฎหมายของเราและกระทำตาม

Q1 อะไรคือสิ่งที่เกิดขึ้น เมื่อพระเจ้าทรงใส่ “ใจใหม่” และ “วิญญาณใหม่” ในชีวิตของผู้ที่เชื่อ? (ดู ฟีลิปปี 2:13 ประกอบ)
Q2 คุณมี “ใจหิน” ที่แข็งกระด้างกับพระเจ้าในเรื่องใด?  อธิษฐานขอการเปลี่ยนแปลงจากพระเจ้า ขอพระองค์ทรงเปลี่ยนใจหินให้เป็น “ใจเนื้อ” “ใจใหม่”หมายเหตุ: ฟีลิปปี 2:13 เพราะว่าพระเจ้าเป็นผู้ทรงกระทำกิจอยู่ภายในท่าน ให้ท่านมีใจปรารถนา ทั้งให้ประพฤติตามชอบพระทัยของพระองค์

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        1 พงศาวดาร 16-18    ยอห์น 7:28-53

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *