วันพุธที่ 23 พฤษภาคม ยอห์น 1:14 “พระสิริ” (ความดีงาม)

พระวาทะ (พระเยซูคริสต์) ได้ทรงบังเกิดเป็นมนุษย์และทรงอยู่ท่ามกลางเรา
บริบูรณ์ด้วยพระคุณและความจริง เราทั้งหลายได้เห็นพระสิริของพระองค์
คือพระสิริอันสมกับพระบุตรองค์เดียวของพระบิดา

Q1 พระเยซูคริสต์ทรงบริบูรณ์ด้วย “พระคุณ” และ “ความจริง” แสดงถึง “พระสิริ” (ความดีงาม) ของพระเจ้าพระบิดาอย่างไร? (ดู โรม 5:8-9 ประกอบ)
Q2 ในการเป็น “สาวกติดตามพระเยซูคริสต์” พระองค์ได้ทรงสำแดง “พระสิริ” (ความดีงาม) ของพระเจ้าพระบิดาในชีวิตของคุณอย่างไร?
หมายเหตุ: โรม 5:8-9 8 แต่พระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่เราทั้งหลาย คือขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้น พระคริสต์ได้ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อเรา 9 เพราะเหตุนั้นเมื่อเราเป็นคนชอบธรรมแล้วโดยพระโลหิตของพระองค์ ยิ่งกว่านั้นเราจะพ้นจากพระอาชญาของพระเจ้าโดยพระองค์

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        1 พงศาวดาร 19-21   ยอห์น 8:1-27

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *