วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม ลูกา 6:31 “การปฏิบัติต่อผู้อื่น”

จงปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างที่ท่านปรารถนาให้เขาปฏิบัติต่อท่าน

Q1 คุณคิดว่า “คำสอน” ของพระเยซูคริสต์ในเรื่อง “การปฏิบัติต่อผู้อื่น” เป็นคำสอนที่เป็นประโยชน์สำหรับการดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมวันนี้อย่างไร?
Q2 “ใคร” คือคนที่คุณอยากจะนำ “คำสอน” นี้ไปใช้ด้วย?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        2 พงศาวดาร 4-6   ยอห์น 10:24-42

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *