วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 1 เปโตร 3:10 “คำพูด”

เพราะว่าผู้ที่จะรักชีวิต และปรารถนาที่จะเห็นวันดี
ก็ให้ผู้นั้นยั้งลิ้นของตนไม่พูดสิ่งชั่ว และห้ามปากไม่ให้พูดเป็นอุบายล่อลวง

Q1 คำว่า “รักชีวิต” และ “ปรารถนาจะเห็นวันดี” เกี่ยวข้องกับการ “ไม่พูดสิ่งที่ชั่ว” และ “พูดอุบายล่อลวง” อย่างไร?
Q2 คุณจะนำพระคัมภีร์ข้อนี้ไปปรับปรุง “การใช้คำพูด” ของคุณกับผู้อื่นอย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        2 พงศาวดาร 7-9  ยอห์น 11:1-29

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *