วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม มัทธิว 25:40 “พี่น้องที่ต่ำต้อย”

เรา (พระเยซูคริสต์) บอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า
ซึ่งท่านได้กระทำแก่คนใดคนหนึ่งในพวกพี่น้องของเรานี้
ถึงแม้จะต่ำต้อยเพียงไร ก็เหมือนได้กระทำแก่เรา (พระเยซูคริสต์) ด้วย

Q1 ทำไมการกระทำ “สิ่งดี” กับ “พี่น้องที่ต่ำต้อย” จึงเปรียบเสมือนการกระทำ “สิ่งดี”กับ “พระเยซูคริสต์”?  (ดู ลูกา 4:17-21 ประกอบ)
Q2 “ใคร” คือ “พี่น้องที่ต่ำต้อย” ที่พระเจ้าอยากให้คุณเข้าไปดูแล เอาใจใส่?
หมายเหตุ: ลูกา 4:17-21 17 เขาจึงส่งพระคัมภีร์อิสยาห์ผู้เผยพระวจนะให้แก่พระองค์ เมื่อพระองค์ทรงคลี่หนังสือนั้นออก ก็ค้นพบข้อที่เขียนไว้ว่า 18 พระวิญญาณแห่งพระเป็นเจ้าทรงอยู่เหนือข้าพเจ้า เพราะว่าพระองค์ได้ทรงเจิมตั้งข้าพเจ้าไว้ เพื่อนำข่าวดีมายังคนยากจน พระองค์ได้ทรงใช้ข้าพเจ้าให้ร้องประกาศอิสรภาพแก่บรรดาเชลย ให้ประกาศแก่คนตาบอดว่าจะได้เห็นอีก ให้ปล่อยผู้ถูกบีบบังคับเป็นอิสระ19 และให้ประกาศปีแห่งความโปรดปรานของพระเป็นเจ้า 20 แล้วพระองค์ทรงม้วนหนังสือส่งคืนให้แก่เจ้าหน้าที่ แล้วทรงนั่งลง และตาของคนทั้งปวงในธรรมศาลาก็เพ่งดูพระองค์ 21 พระองค์จึงเริ่มตรัสแก่เขาว่า “คัมภีร์ตอนนี้ที่ท่านได้ยินกับหูของท่านก็สำเร็จในวันนี้แล้ว”

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        2 พงศาวดาร 13-14    ยอห์น 12:1-26

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *