วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 1 โครินธ์ 3:6-7 “บุคคลสำคัญ”

ข้าพเจ้า(เปาโล)ปลูก อปอลโลรดน้ำ แต่พระเจ้าทรงทำให้เติบโต
เพราะฉะนั้นคนที่ปลูกและคนที่รดน้ำไม่สำคัญอะไร
แต่พระเจ้าผู้ทรงโปรดให้เติบโตนั้นต่างหากที่สำคัญ

Q1 ใครคือ “บุคคลสำคัญที่สุด” ในการทำให้ “คริสตจักรเติบโตขึ้น”?
Q2 ใช้เวลานี้อธิษฐานเผื่อ “คริสตจักรพระคุณ” ขอพระเจ้าทรงกระทำให้เป้าหมายปีนี้ “ชีวิตที่ยำเกรงพระเจ้า” เกิดขึ้นในชีวิตของเราทุกๆ คน

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        2 พงศาวดาร 15-16      ยอห์น 12:27-50

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *