วันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน ลูกา 21:3-4 “ท่าทีในการถวายทรัพย์”

พระองค์ (พระเยซูคริสต์) ตรัสว่า “เราบอกท่านทั้งหลายจริงๆ ว่า
หญิงม่ายจนคนนี้ได้ใส่ไว้มากกว่าคนทั้งปวงนี้
เพราะว่าคนทั้งปวงนี้ได้เอาเงินเหลือใช้ของเขามาใส่ถวาย
แต่ผู้หญิงนี้ขัดสนที่สุด ยังได้เอาเงินที่มีอยู่สำหรับเลี้ยงชีวิตของตนมาใส่จนหมด”

Q1 คำว่า “เงินเหลือใช้” และ “เงินที่มีอยู่สำหรับเลี้ยงชีวิต” สะท้อนให้เห็นถึง “ท่าทีในการถวายทรัพย์” อย่างไร? (ดูหมายเหตุประกอบ)
Q2 คุณจะนำ “ท่าทีการถวายของหญิงม่ายจน” มาใช้ใน “การถวายทรัพย์ของคุณ” อย่างไร?
หมายเหตุ: พระคัมภีร์ตอนนี้ไม่ได้เน้นที่ “จำนวนเงินที่ถวาย” หรือ “การถวายเงินทั้งหมดที่มี” แต่พระเยซูคริสต์กำลังสอนเกี่ยวกับ “ท่าทีในการถวาย”

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        2 พงศาวดาร 17-18    ยอห์น 13:1-20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *