วันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2 โครินธ์ 12:10 “เคล็ดลับ”

เหตุฉะนั้นเพราะเห็นแก่พระคริสต์
ข้าพเจ้าจึงชื่นใจในบรรดาความอ่อนแอของข้าพเจ้า
ในการประทุษร้ายต่างๆ ในความยากลำบาก ในการถูกข่มเหง
ในความอับจน เพราะว่าข้าพเจ้าอ่อนแอเมื่อใด
ข้าพเจ้าก็จะแข็งแรงมากเมื่อนั้น

Q1 อะไรคือ “เคล็ดลับ” ของเปาโลในการเผชิญหน้ากับ “ความอ่อนแอ” “การประทุษร้าย” “ความยากลำบาก” “การข่มเหง” และ “ความอับจน” ? (สังเกตคำหลังคำว่า “เหตุฉะนั้น”)
Q2 คุณจะนำ “เคล็ดลับ” ของเปาโลไปใช้ในการเผชิญหน้ากับ “ความอ่อนแอ” “การประทุษร้าย” “ความยากลำบาก” “การข่มเหง” และ “ความอับจน” ที่มีอยู่ในชีวิตของคุณอย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        2 พงศาวดาร 23-24        ยอห์น 15

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *