วันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน สดุดี 23:1 “ผู้เลี้ยงที่ดี I

พระเจ้าทรงเลี้ยงดูข้าพเจ้าดุจเลี้ยงแกะ ข้าพเจ้าจะไม่ขัดสน

พระคัมภีร์เปรียบเทียบพระเจ้าเป็นเสมือน “ผู้เลี้ยงทีดี” และเราที่เป็นผู้ที่เชื่อเป็นเสมือน “ลูกแกะ” ของพระองค์  ใน 7 วันหลังจากนี้ เราจะมาพิจารณากันถึง ลักษณะของผู้เลี้ยงที่ดี และความสัมพันธ์ระหว่างผู้เลี้ยงและแกะ  โดยเราจะดูจากสดุดี 23 ด้วยกัน
Q1 อะไรคือ “เหตุผล” ที่ทำให้ผู้เขียนสดุดีบทนี้ยืนยันว่า “พระเจ้าทรงเป็นผู้เลี้ยงที่ดี”? (สังเกตคำหลังคำว่า “จะ”)
Q2 พระเจ้าทรงเป็น “ผู้เลี้ยงที่ดี” ในชีวิตของคุณอย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        2 พงศาวดาร 34-36   ยอห์น 19:1-22

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *