วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน สดุดี 23:2 “ผู้เลี้ยงที่ดี II”

พระองค์ทรงกระทำให้ข้าพเจ้านอนลงที่ทุ่งหญ้าเขียวสด
พระองค์ทรงนำข้าพเจ้าไปริมน้ำแดนสงบ

Q1 คำว่า “ทรงกระทำให้” “นอนลงที่ทุ่งหญ้าเขียวสด” และ “ริมน้ำแดนสงบ” สะท้อนถึงการเป็น “ผู้เลี้ยงที่ดี” ของพระเจ้าอย่างไร?
Q2 อะไรคือ “ทุ่งหญ้าเขียวสด” และ “ริมน้ำแดนสงบ” ที่พระเจ้าทรงประทานให้ในชีวิตของคุณ?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        เอสรา 1-2   ยอห์น 19:23-42

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *