วันอังคารที่ 12 มิถุนายน สดุดี 23:3 “ผู้เลี้ยงที่ดี III”

ทรงฟื้นจิตวิญญาณของข้าพเจ้า
พระองค์ทรงนำข้าพเจ้าไปในทางชอบธรรม
เพราะเห็นแก่พระนามของพระองค์

Q1 สิ่งที่ผู้เลี้ยงที่ดีจะกระทำ เมื่อแกะที่ดูแลอยู่ในสภาพ “หดหู่” “โศกเศร้า” หรือ “ท้อแท้หมดหวัง” คือ? (สังเกตคำหลังคำว่า “ทรง”)
Q2 มีอะไรที่ทำให้คุณ “หดหู่” “โศกเศร้า” หรือ “ท้อแท้หมดหวัง” อ่านพระคัมภีร์ข้อนี้ช้าๆ สัก 2-3 รอบ และอธิษฐานมอบเรื่องราวเหล่านั้นไว้กับพระเจ้า

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        เอสรา 3-5    ยอห์น 20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *