วันพุธที่ 13 มิถุนายน สดุดี 23:4 “ผู้เลี้ยงที่ดี IV”

แม้ข้าพระองค์จะเดินไปตามหุบเขาเงามัจจุราช
ข้าพระองค์ไม่กลัวอันตรายใดๆ เพราะพระองค์ทรงสถิตกับข้าพระองค์
คทาและธารพระกรของพระองค์เล้าโลมข้าพระองค์

Q1 สิ่งที่ผู้เลี้ยงที่ดีจะกระทำเมื่อแกะต้องตกอยู่ในสถานการณ์ที่เป็น “อันตราย” และอาจทำให้ “เสียชีวิต” คือ?  (สังเกตคำหลังคำว่า “เพราะ”)
Q2 พระคัมภีร์ข้อนี้สะท้อนให้เห็นถึง “ความรัก” ของพระเจ้าที่เป็นผู้เลี้ยงที่ดีในชีวิตของคุณอย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        เอสรา 6-8   ยอห์น 21

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *