วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม ยอห์น 10:26-27 “แกะของเรา”

1.แต่ท่านทั้งหลายไม่เชื่อเพราะท่านมิได้เป็นแกะของเรา
2.แกะของเราย่อมฟังเสียงของเรา 3.และเรารู้จักแกะเหล่านั้น
4.และแกะนั้นตามเรา

Q1 พระเยซูคริสต์ทรงพูดถึง “ลักษณะของลูกแกะ (สาวก) ของพระองค์” ไว้อย่างน้อย 4 ประการคือ (สังเกตคำหลังคำว่า “แต่….” และ “แกะ…”) คืออะไรบ้าง?
Q2 “ลักษณะของลูกแกะ (สาวก) ของพระองค์” ทั้ง 4 ประการ จะเป็นจริงในชีวิตของคุณได้อย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          โยบ 25-27       กิจการ 12

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *