วันพุธที่ 4 กรกฎาคม 1 ยอห์น 4:16 “พระเจ้าทรงเป็นความรัก”

ฉะนั้นเราทั้งหลายจึงรู้ และเชื่อในความรักที่พระเจ้าทรงมีต่อเรา
พระเจ้าทรงเป็นความรัก
และผู้ใดที่อยู่ในความรักก็อยู่ในพระเจ้า และพระเจ้าก็ทรงสถิตอยู่ในผู้นั้น

Q1 “ความรู้” และ “ความเชื่อ” มีส่วนทำให้ความจริงที่ว่า “พระเจ้าทรงเป็นความรัก” เป็นจริงในชีวิตของเราที่เป็นผู้ที่เชื่อได้อย่างไร?
Q2 “พระเจ้าทรงเป็นความรัก” ในชีวิตของคุณอย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          โยบ 28-29     กิจการ 13:1-25

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *