วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม สดุดี 68:1-2 “การแก้แค้น”

ขอพระเจ้าทรงลุกขึ้น ให้ศัตรูของพระองค์กระจายไป
ให้บรรดาผู้ที่เกลียดชังพระองค์หนีไปต่อเบื้องพระพักตร์พระองค์
ควันถูกขับไปฉันใด ก็ขอทรงไล่เขาไปฉันนั้น ขี้ผึ้งละลายต่อหน้าไฟฉันใด
ก็ขอให้คนอธรรมพินาศต่อเบื้องพระพักตร์พระเจ้าฉันนั้น

Q1 “คำอธิษฐาน” ของผู้เขียนสดุดีตอนนี้สอดคล้องกับคำพูดที่ว่า “องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า “การแก้แค้น**เป็นของเรา เราเองจะตอบสนอง” (โรม 12:19ข.) อย่างไร?
Q2 คิดถึง “ความไม่ยุติธรรม”  “การข่มเหง” “การถูกกลั่นแกล้ง” ที่คุณได้รับอยู่ในขณะนี้ อธิษฐานและมอบสิ่งเหล่านั้นไว้ให้พระเจ้าเป็นผู้จัดการ
หมายเหตุ: “การแก้แค้น”** ตรงนี้ไม่ได้หมายถึง การจัดการด้วยความโกรธ เกลียดชัง โหดร้าย แต่หมายถึง “การตอบสนอง” / “การจัดการที่ยุติธรรม”

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          โยบ 38-40     กิจการ 16:1-21

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *