วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2 โครินธ์ 5:1 “ที่พักอาศัยสุดท้าย”

เพราะเรารู้ว่า ถ้าเรือนดินคือกายของเรานี้จะพังทำลายเสีย
เราก็ยังมีที่อาศัยซึ่งพระเจ้าทรงโปรดประทานให้
ที่มิได้สร้างด้วยมือมนุษย์ และตั้งอยู่เป็นนิตย์ในสวรรค์

Q1 “ที่พักอาศัยสุดท้าย” ของผู้ที่เชื่อในพระเยซูคริสต์ หลังจากที่จากโลกนี้ไปคือที่ใด? (สังเกตคำหลังคำว่า “ตั้งอยู่เป็นนิตย์”)
Q2 คำว่า “กายของเรานี้จะพังทำลายเสีย”  และ “ตั้งอยู่เป็นนิตย์” กำลังเตือนสติคุณในการดำเนินชีวิตวันนี้อย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          โยบ 41-42   กิจการ 16:22-40

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *