วันพุธที่ 11 กรกฎาคม อิสยาห์ 55:3 “ฟัง”

เอียงหูของเจ้า และมาหาเรา จงฟัง เพื่อจิตวิญญาณของเจ้าจะมีชีวิต
และเราจะทำพันธสัญญานิรันดร์กับเจ้า
อนุสนธิ์** ความรักอันมั่นคงแน่นอนของเราต่อดาวิด

Q1 อิสยาห์พูดถึง “ผลลัพธ์” ของ “การฟังเสียง” ของพระเจ้า อย่างน้อย 2 ประการคือ (สังเกตคำหลังคำว่า “เพื่อ” “และ”) คืออะไรบ้าง?
Q2 พิจารณาคำว่า “เอียงหู” “มาหาเรา” และ “จงฟัง” พระเจ้ากำลัง “ตรัสกับคุณ” ในเรื่องใด?
หมายเหตุ: อนุสนธิ์** แปลว่า “สืบเนื่องจาก”

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          สดุดี 1-3   กิจการ 17:1-15

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *