วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 1 เปโตร 1:24-25 “สิ่งที่ยั่งยืนอยู่เป็นนิตย์”

เพราะว่าบรรดาเนื้อหนังก็เป็นเสมือนต้นหญ้า
และบรรดาศักดิ์ศรีของเขาก็เป็นเสมือนดอกหญ้า
ต้นหญ้าเหี่ยวแห้งไป และดอกก็ร่วงโรยไป
แต่พระวจนะของพระเจ้ายั่งยืนอยู่เป็นนิตย์
พระวจนะนั้นคือข่าวประเสริฐที่ได้ประกาศให้ท่านทั้งหลายทราบแล้ว

Q1 เปโตรพูดถึง “ชีวิตของตนเอง” ว่า “วันหนึ่งจะต้องตาย” แต่มีสิ่งหนึ่งที่จะ “ยั่งยืนอยู่เป็นนิตย์” สิ่งนั้นคืออะไร? (สังเกตคำหลังคำว่า “แต่” “คือ”)
Q2 คุณจะมีส่วนทำให้ “สิ่งที่ยั่งยืนอยู่เป็นนิตย์” ถูกส่งต่อไปให้กับคนอื่นๆ รอบๆ ตัวคุณอย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          สดุดี 4-6   กิจการ 17:16-34

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *