วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม สดุดี 31:7 “เปรมปรีดิ์และยินดีในความรักมั่นคงของพระเจ้า”

ข้าพระองค์จะเปรมปรีดิ์และยินดีในความรักมั่นคงของพระองค์
เพราะพระองค์ทรงทอดพระเนตรความทุกข์ใจของข้าพระองค์
พระองค์ทรงทราบเรื่องความทุกข์ยากของข้าพระองค์

Q1 ทำไมผู้เขียนสดุดีจึงสามารถ “เปรมปรีดิ์และยินดีในความรักมั่นคงของพระเจ้า” แม้จะอยู่ในความทุกข์ยากลำบาก? (สังเกตคำหลังคำว่า “ทรง”)
Q2 คุณจะ “เปรมปรีดิ์และยินดีในความรักมั่นคงของพระเจ้า” เหมือนกับผู้เขียนสดุดีได้อย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          สดุดี 31-32   กิจการ 23:16-35

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *