วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 1 ยอห์น 2:5 “ประพฤติตาม”

แต่ผู้ใดที่ประพฤติตามพระวจนะของพระองค์
ความรักของพระเจ้าก็ถึงความบริบูรณ์ในคนนั้นแล้วอย่างแน่แท้
ด้วยอาการอย่างนี้แหละเราทั้งหลายจึงรู้ว่าเราอยู่ในพระองค์

Q1 “ความรักของพระเจ้าก็ถึงความบริบูรณ์ในคนนั้นแล้วอย่างแน่แท้” เกี่ยวข้องกับ “การเชื่อฟัง” และ “การประพฤติตามพระวจนะของพระเจ้า” อย่างไร?
Q2 ทำไมคุณจึง “เชื่อฟัง” และ “ประพฤติตาม” คำสอนของพระคัมภีร์?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          สดุดี 33-34   กิจการ 24

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *