วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม อิสยาห์ 41:10 “ไว้วางใจ”

อย่ากลัวเลย เพราะเราอยู่กับเจ้า
อย่าขยาด เพราะเราเป็นพระเจ้าของเจ้า
เราจะหนุนกำลังเจ้า เออ เราจะช่วยเจ้า
เออ เราจะชูเจ้าด้วยมือขวาอันมีชัยของเรา

Q1 คำว่า “อย่ากลัว” “อย่าขยาด” “เราอยู่กับเจ้า” “เราจะหนุนกำลังเจ้า” “เราจะช่วยเจ้า” และ “เราจะชูเจ้าด้วยมือขวาอันมีชัย” ช่วยให้คุณ “ไว้วางใจ” ในพระเจ้าอย่างไร?
Q2 อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ช้าๆ 2-3 รอบ อธิษฐานมอบเรื่องที่คุณ “วิตกกังวล” ไว้กับพระเจ้าและไว้วางใจในพระองค์

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          สดุดี 77-78            โรม 10

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *