วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม โรม 3:23 “ทุกคนทำบาป”

เพราะว่าทุกคนทำบาป และเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้า

Q1 คำว่า “ทุกคนทำบาป” และ “เสื่อม” สะท้อนให้เห็นถึงชีวิตของมนุษย์ (รวมถึงคริสเตียน) ที่ตกเป็น “ทาสของบาป” อย่างไร? (ดู โรม 7:19-20 ประกอบ)
Q2 คุณยัง “ทำบาป” ในเรื่องใดอยู่บ้าง? ใช้เวลานี้อธิษฐานสารภาพบาป ขอกำลังและการปลดปล่อยจากพระเจ้า
หมายเหตุ: โรม 7:19-20 19 ด้วยว่าการดีนั้นซึ่งข้าพเจ้าปรารถนาทำ ข้าพเจ้าไม่ได้กระทำ แต่การชั่วซึ่งข้าพเจ้ามิได้ปรารถนาทำ ข้าพเจ้ายังทำอยู่ 20 ถ้าแม้ข้าพเจ้ายังทำสิ่งซึ่งข้าพเจ้าไม่ปรารถนาจะทำ ก็ไม่ใช่ตัวข้าพเจ้าเป็นผู้กระทำ แต่บาปซึ่งอยู่ในตัวข้าพเจ้านั่นเองเป็นผู้กระทำ

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          สดุดี 79-80  โรม 11:1-18

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *