วันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม เอเฟซัส 6:18 “จงอธิษฐาน”

จงอธิษฐานวิงวอนทุกอย่าง จงขอโดยพระวิญญาณทุกเวลา
ทั้งนี้จงระวังตัวด้วยความเพียรทุกอย่าง จงอธิษฐานเพื่อธรรมิกชนทุกคน

Q1 เปาโลได้ให้ “คำแนะนำ” เกี่ยวกับ “การอธิษฐาน” ไว้ 4 ประการ คืออะไรบ้าง? (สังเกตคำหลังคำว่า “จง”)
Q2 “จงอธิษฐานเพื่อธรรมิกชน” คิดถึง “ใครสักคน” ที่คุณอยากจะอธิษฐานเผื่อเขา ใช้เวลานี้อธิษฐานเผื่อคนคนนั้น

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          สดุดี 81-83  โรม 11:19-36

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *