วันอังคารที่ 28 สิงหาคม สดุดี 84:11 “ไม่ได้หวงของดี”

เพราะพระเจ้าทรงเป็นดวงอาทิตย์และเป็นโล่
พระองค์ทรงปูนความชอบและเกียรติ
พระเจ้ามิได้ทรงหวงของดีอันใดไว้เลย
จากบุคคลผู้เดินอย่างเที่ยงธรรม

Q1 พระเจ้าทรง “ตอบสนอง” ต่อ “คนที่เดินอย่างเที่ยงธรรม” อย่างไร?
Q2 อะไรคือ “ของดี” ที่พระเจ้าทรงมอบให้กับคุณ? อธิษฐานขอบคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งดีเหล่านั้น

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          สดุดี 123-125        1 โครินธ์ 10:1-18

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *