วันพุธที่ 29 สิงหาคม สดุดี 116:1-2 “ทรงฟัง”

ข้าพเจ้ารักพระเจ้า เพราะพระองค์ทรงฟังเสียงและคำวิงวอนของข้าพเจ้า
พระองค์ทรงเงี่ยพระกรรณฟังข้าพเจ้า
เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจะทูลพระองค์ตราบเท่าที่ข้าพเจ้ามีชีวิตอยู่

Q1 ทำไมผู้เขียนสดุดีบทนี้จึงยืนยันว่า “ข้าพเจ้าจะทูลพระองค์ (อธิษฐาน) ตราบเท่าที่ข้าพเจ้ามีชีวิตอยู่”? (สังเกตคำหลังคำว่า “เพราะพระองค์”)
Q2 คุณจะนำพระคัมภีร์ข้อนี้มาใช้ใน “ชีวิตแห่งการอธิษฐาน” ของคุณอย่างไร? โดยเฉพาะในคำอธิษฐานที่ยังไม่มีคำตอบจากพระเจ้า

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          สดุดี 126-128        1 โครินธ์ 10:19-33

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *