วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม โรม 8:38-39 “ความรักของพระเจ้า”

เพราะข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า แม้ความตาย
หรือชีวิต หรือบรรดาทูตสวรรค์ หรือเทพเจ้า
หรือสิ่งซึ่งมีอยู่ในปัจจุบันนี้ หรือสิ่งซึ่งจะมีในภายหน้า หรือฤทธิ์เดชทั้งหลาย
หรือซึ่งสูง หรือซึ่งลึก หรือสิ่งใดๆ อื่นที่ได้ทรงสร้างแล้วนั้น
จะไม่สามารถกระทำให้เราทั้งหลายขาดจากความรักของพระเจ้า
ซึ่งมีอยู่ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราได้

Q1 พระคัมภีร์ตอนนี้สะท้อนให้เห็นถึง “ความรักของพระเจ้า” ที่มีต่อผู้ที่เชื่อ และไว้วางใจในพระเยซูคริสต์อย่างไร?
Q2 ถ้าคุณกำลัง “สงสัยในความรักของพระเจ้า” เพราะสถานการณ์ที่เผชิญหน้าอยู่ อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ช้าๆ สัก 2-3 รอบ อธิษฐานทูลขอความเชื่อ และความไว้วางใจจากพระเจ้าที่คุณจะไม่สงสัยในความรักของพระองค์

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          สดุดี 129-131        1 โครินธ์ 11:1-16

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *