วันอังคารที่ 4 กันยายน ฟีลิปปี 4:8 “สิ่งที่สำคัญ”

ดูก่อนพี่น้องทั้งหลาย ในที่สุดนี้ขอจงใคร่ครวญถึงสิ่งที่จริง
สิ่งที่น่านับถือ สิ่งที่ยุติธรรม สิ่งที่บริสุทธิ์ สิ่งที่น่ารัก สิ่งที่ทรงคุณ
คือถ้ามีสิ่งใดที่ล้ำเลิศ สิ่งใดที่ควรแก่การสรรเสริญ ก็ขอจงใคร่ครวญดู

Q1 เปาโลเรียกร้องให้ผู้ที่เชื่อจะต้องใคร่ครวญถึง “สิ่งที่สำคัญ” ที่ควรจะมีในการดำเนินชีวิตคริสเตียน 8 ประการคืออะไรบ้าง?
Q2 คุณต้องการให้ “สิ่งสำคัญ” ประการใดเกิดขึ้นในชีวิตของคุณ อธิษฐานของพระเจ้าทรงเพิ่มเติมสิ่งสำคัญเหล่านั้นให้คุณ

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          สดุดี 143-145        1 โครินธ์ 14:21-40

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *