วันพุธที่ 5 กันยายน โคโลสี 1:4 “คำร่ำลือ”

เพราะเราได้ยินถึงความเชื่อของท่านในพระเยซูคริสต์
และเรื่องความรักซึ่งท่านมีต่อธรรมิกชนทั้งปวง

Q1 เปาโลได้ยินคำถึง “คำร่ำลือ” เกี่ยวกับพี่น้องคริสเตียนที่เมืองโคโลสีอย่างน้อย 2 ประการคืออะไรบ้าง?
Q2 คุณจะมีชีวิตเป็นเหมือนกับ “คำร่ำลือ” ที่เกิดขึ้นกับคริสเตียนที่เมืองโคโลสีได้อย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          สดุดี 146-147        1 โครินธ์ 15:1-28

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *