วันอังคารที่ 11 กันยายน ลูกา 8:15 “ดินดี”

และซึ่งตกที่ดินดีนั้น ได้แก่คนเหล่านั้นที่ได้ยินพระวจนะด้วย 
ใจเลื่อมใสศรัทธา
แล้วก็ จดจำไว้ จึง ƒ เกิดผลโดยความเพียร

Q1 พระเยซูคริสต์ทรงเปรียบเทียบ “ดินดี” กับคนที่ได้ยินพระวจนะและมีการตอบสนองใน 3 ประการคืออะไรบ้าง?
Q2 อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ช้าๆ 2-3 รอบอีกครั้ง และอธิษฐานขอพระเจ้าทรงอวยพรให้ชีวิตของคุณเป็น “ดินดี” ที่มีการตอบสนองครบทั้ง 3 ประการ

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          สุภาษิต 10-12       2 โครินธ์ 4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *